Brief minister van OCW over leven lang leren

Voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt is het essentieel dat mensen zich voortdurend blijven ontwikkelen om duurzaam en flexibel inzetbaar te blijven. Tevens neemt de urgentie toe om voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en bestaande competenties op peil te houden.

02 juli 2015

Het advies van de commissie Rinnooy Kan en de maatregelen die Jet Bussemaker, minister van OCW, met de Minister van SZW hebben aangekondigd in de brief over leven lang leren van 31 oktober 2014, hebben veel in beweging gezet.


In de pilots flexibilisering van het hoger onderwijs voor volwassenen wordt de omslag gemaakt van aanbodgericht onderwijs naar flexibel en vraaggericht onderwijs, waarin de lerende volwassene centraal staat. Door leeruitkomsten als uitgangspunt te nemen, in plaats van te werken vanuit een vaststaand studieprogramma, kan op maat worden aangesloten op wat de volwassen student al aan kennis en vaardigheden heeft. Ook kan worden aangesloten op de mogelijkheden die de werkplek biedt voor het uitvoeren van leeractiviteiten voor de opleiding en op de behoeften van de werkgever.


Lees meer 

Vorige pagina
Top