Stichting CINOP

CINOP Erasmus+ is onderdeel van de overkoepelende stichting CINOP, waartoe ook CINOP Advies, CINOP Global, ecbo, expertisecentrum handicap + studie, Kenniscentrum EVC en het nationaal coördinatiepunt NLQF behoren.

De Stichting CINOP is een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Wij werken voor overheden, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktpartijen en het (georganiseerde) bedrijfsleven. Nationaal en internationaal. We doen dit met circa 150 medewerkers en diverse samenwerkingspartners.

Samenleving en economie van morgen

Als geheel vormen wij een maatschappelijke onderneming gericht op het deskundig ondersteunen van scholen, arbeidsmarktorganisaties en overheden bij hun taak om jongeren en volwassenen op te leiden voor de samenleving en economie van morgen.


Leven Lang Leren

Een leven lang leren is de rode draad in ons werk. Wij leveren een bijdrage door talent te stimuleren, het beroepsonderwijs en opleidingen voor vakmensen te verbeteren, de inzetbaarheid van werknemers te vergroten en kwetsbare individuen te laten meedoen in de samenleving.


Strategische en operationeel niveau

Onze activiteiten omvatten advisering en implementatie, instrumentontwikkeling, onderzoek en monitoring, kennisontwikkeling en -transfer, project- en programmamanagement, training en professionalisering. Daarmee zijn wij partner op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

 

Publiek-privaat

Binnen onze organisatie vormt CINOP Advies samen met en CINOP Global het zogenaamde ‘private domein’ van de stichting. Daarnaast zijn wij door het uitvoeren van specifieke overheidsprogramma’s actief in het ‘publieke domein’. Met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo), CINOP Erasmus+, expertisecentrum handicap + studie, Kenniscentrum EVC en het NCP NLQF als belangrijkste exponenten.


CINOP Advies
Een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Onze consultants werken aan duurzame oplossingen en vernieuwing in de driehoek overheid, onderwijs, bedrijfsleven.


CINOP Global
Onze kennis en ervaring over het inrichten van het beroepsonderwijs vertaalt zich ook in kennistransfer naar landen waar scholing van jongeren en volwassenen nog in de steigers staat. Het bedrijfsonderdeel CINOP Global helpt met kennisopbouw in landen zoals Afghanistan, Indonesië, Saudi-Arabië, Tanzania en Zuid-Afrika.

Ecbo
Het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) zorgt voor de ontwikkeling, ontsluiting en synthese van kennis over het beroepsonderwijs ten behoeve van onderwijs en samenleving. Binnen dit domein ontwikkelt ecbo kennis voor verschillende doelgroepen: beleidsmedewerkers, bestuurders, managers en docenten.


Speciale programma’s
Daarnaast is de Stichting CINOP uitvoerder van een aantal aparte, meerjarige (overheids)programma’s:

  • Het nationaal coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het nationale kwalificatiekader NLQF in Nederland.
  • Het Kenniscentrum EVC wil erkenning van verworven competenties (EVC) in Nederland bekender maken, het gebruik ervan stimuleren en EVC kwalitatief op een hoger plan brengen. Het uitgangspunt: kennis verrijken door kennis te delen.
  • Expertisecentrum handicap + studie dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleidingen van hun keuze in het hoger onderwijs. 

     
Vorige pagina
Top